Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj iz gradbeništva, lahko ugodimo vsem vašim željam in potrebam. Mnoge reference in številna vabila k ponovnem sodelovanju odražajo našo kvaliteto in strokovnost. Pokličite nas na 041/759-888 ali pišite na urbing@siol.net in Vam bomo z veseljem pomagali.

Dejavnost našega podjetja:

 • gradbeni inženiring,
 • izvajanje strokovnih nadzorov,
 • izvajanje gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del,
 • priprava dokumentacije za gradbeno dovoljenje,
 • priprava dokumentacije za uporabno dovoljenje.

Strokovni nadzor, ki ga definira Zakon o graditvi objektov, zajema izvajanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, kjer nadzornik preverja, ali gradnja poteka na podlagi projektne dokumentacije, s katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Naloga nadzornika je, da nadzoruje kakovost izvedenih del na gradbišču, kakovost vgrajenih materialov, proizvodov, naprav in inštalacij, da gradnja poteka v naprej dogovorjenih rokih in v finančnih okvirjih ter sodeluje na tehničnem pregledu objekta.

Naša glavna dejavnost je izvedba strokovnih nadzorov. Strokovni nadzor izvajamo nad gradbeno-obrtniškimi ter inštalacijskimi deli za objekte visoke in nizke gradnje. Strokovne nadzor izvajamo za javne naročnike (poslovne prostore, delavnice, gimnazije, šole, vrtce, telovadnice, igrišča, zdravstvene domove, stanovanja, ceste, brežine, kanalizacije, vodovode, čistilne naprave, obrtne cone, smetišča, parkirišča, pokopališča, mrliške vežice), zasebne naročnike (poslovne prostore, proizvodnje, trgovine, gostilne, klinike, hoste, sobe za kratkotrajno nastanitev, banke, obrtne cone, parkirišča, avtopralnice, sončne elektrarne), gradnjo za trg (stanovanja, oskrbovana stanovanja, trgovine) ter individualne naročnike (hiše, stanovanja, kmečki turizem, gospodarska poslopja). Izvedbo strokovnega nadzora opravljamo z strokovno ekipo nadzornikov, tako zagotavljamo celosten strokovni nadzor nad gradnjo.

Strokovno ekipo nadzornikov sestavljajo:

 • odgovorni nadzornik,
 • nadzornik za gradbeno in obrtniška dela,
 • nadzornik za geološke raziskave,
 • nadzornik za elektro inštalacije,
 • nadzornik za strojne inštalacije.

Vse pogosteje pa je želja investitorjev, da polega strokovnega nadzora izvajamo tudi izvedbo inženiringa ter koordinacija del med izvajalci. Praksa je pokazala, da s tem investitorjem prihranimo prepotrebno energijo, čas in denar.

Izvedba strokovnega nadzora, inženiringa ter koordinacija del med izvajalci zajema:

 • izvajanje strokovnega nadzora, da se projekt izvaja skladno s projektno dokumentacijo, do pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • koordinacijo med investitorjem, projektantom in izvajalcem, med pripravo projekta in celotno izvedbo,
 • pridobivanje ponudb izvajalcev za izvedbo gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del,
 • na podlagi dogovorjenih kriterijev izdelava analiz in ocena prispelih ponudb, sodelovanje pri pogajanjih z izvajalci,
 • priprava osnutkov pogodb za izvajalce,
 • nadzor nad izvedenimi količinami in cenami na podlagi sprejetih ponudb,
 • koordinacija med posameznimi izvajalci pri izvedbi del v času gradnje,
 • obveščanje investitorja o poteku del in morebitnih spremembah, ki se jih ugotovi pri postopku gradnje,
 • opravljanje terminskega nadzora nad izvedenimi deli,
 • izdelava obračuna izvršenih del,
 • pridobitev dokumentacije za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

Izvajamo tudi izvedbo Super nadzora, ki zajema kontrolo terminskega, finančnega in kvalitetnega doseganja v naprej zastavljenih ciljev investitorja.

Pri izvedbi gradnje je potreben tudi koordinator za varnost in zdravje pri delu. Nudimo Vam izdelavo varnostnega načrta za gradbišče in opravljanje nalog koordinatorja za varno in zdravo delo na gradbišču tekom gradnje.

Prav tako Vam nudimo izvajanje gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del. S strokovno in izkušeno ekipo in stalnimi preizkušenimi podizvajalci, vsa dela izvajamo kvalitetno, v naprej določenih rokih in znotraj finančnih okvirjev. Na podlagi dolgoletnih izkušenj iz gradbeništva izvajamo dela tako za visoke, kot nizke gradnje. Zaradi izvedbe vseh gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del nam daje določeno konkurenčno prednost, saj lahko tako ugodimo vsem željam investitorja. Gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela izvajamo za javne naročnike (poslovne prostore, šole, vrtce, vodovode), zasebne naročnike (poslovne prostore, proizvodnje, trgovine, banke, pošte, garažne hiše, veterinarske postaje, dvigalne jaške, zunanje ureditve, parkirišča, skladišča, fasade, lesena okna, nadstreške) ter individualne naročnike (hiše, stanovanja).

Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je projekt, s katerim pristojni upravni organ izda gradbeno dovoljenje. Na podlagi dokumentacije za gradbeno dovoljenje, pristojni upravni organ ugotavlja, ali je nameravana gradnja v skladu z izvedenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih oseb ter javna korist.

Dokumentacijo za uporabno dovoljenje sestavljajo dokumenti, na podlagi katerih pristojni upravni organ, kateri je izdal gradbeno dovoljenje in poprej opravljenega tehničnega pregleda objekta, dovoli začetek uporabe objekta.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno pristojnemu upravnemu organu predložiti  naslednjo dokumentacijo:

 • projekt izvedenih del,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • dokazilo o zanesljivosti objekta,
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta,
 • meritve obratovalnega monitoringa.

Projekt izvedenih del (PID) je dokument, ki izkazuje dejansko stanje objekta. Na podlagi projekta izvedenih del je na tehničnem pregledu možno ugotoviti, ali je zgrajeni oz. rekonstruirani objekt zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Projekt izvedenih del mora vsebovati podpisano izjavo odgovornega vodjo projekta ter odgovornega nadzornika.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je posnetek novega stanja zemljišča.

Dokazilo o zanesljivosti objekta je elaborat, v katerem so navedeni podatki o objektu, udeležencih pri gradnji, izjava o zanesljivosti objekta ter tabelarično kazalo dokazil. Dokazilo o zanesljivosti objekta morajo podpisati odgovorni vodja del, odgovorni vodje posameznih del, odgovorni nadzornik, odgovorni nadzorniki posamezni del ter odgovorni vodja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dokazilo o zanesljivosti objekta mora biti izdelano na podlagi Pravilnika o dokazilu o zanesljivosti objekta.

Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta sestavljano navodila, s katerimi se določajo časovni razmiki rednih in občasnih pregledov izvedenih del ter obseg vzdrževalnih del na objektu.

Meritve obratovalnega monitoringa so meritve, s katerimi se izvedejo meritve obratovanja objekta, kadar so takšne meritve predpisane.

Najpozneje v 15 dneh po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja mora investitor poskrbeti za vpis objekta v zemljiški kataster oz. v primeru stavbe tudi v kataster stavb.